Eucomis more Eucomis details

Eucomis 'Victoria'
Eucomis 'Victoria'

aka Victoria Pineapple Lily

Eucomis bicolor
Eucomis bicolor

aka Eucomis bicolor [Purple], Eucomis reichenbachii, Pineapple Lily

Eucomis montana
Eucomis montana

aka Pineapple lily

Eucomis pallidiflora ssp. pole-evansii
Eucomis pallidiflora ssp. pole-evansii

aka Eucomis pole evansii, Eucomis pole-evansii, Giant Pineapple Lily, Pineapple Lily

Eucomis vandermerwei
Eucomis vandermerwei

aka Eucomis 'Van der Merwei', Dwarf Spotted Pineapple Lily, Van der Merwei Pineapple Lily

Eucomis autumnalis 'Wahroaneta Giant'

aka Wahroaneta Giant White Pineapple Lily

Eucomis 'Can Can'
Eucomis 'Can Can'

aka Can Can Pineapple Lily

Eucomis comosa
Eucomis comosa

aka Pineapple Lily

Eucomis comosa 'Maroon Margin'
Eucomis comosa 'Maroon Margin'

aka Maroon Margin Pineapple Lily

Eucomis comosa 'Oakhurst'
Eucomis comosa 'Oakhurst'

aka Oakhurst Pineapple Lily, Purple Pineapple Lily

Eucomis comosa 'Innocence'
Eucomis comosa 'Innocence'

aka Innocence Pineapple Lily

Eucomis 'Toffee'
Eucomis 'Toffee'

aka Eucomis comosa 'Toffee', Toffee Pineapple Lily

Eucomis 'Tugela Jade'
Eucomis 'Tugela Jade'

aka Eucomis comosa 'Tegula Jade', Tegula Jade Pineapple Lily, Tugela Jade Pineapple Lily

Eucomis comosa 'Sparkling Burgundy'
Eucomis comosa 'Sparkling Burgundy'

aka Eucomis 'Sparkling Burgundy', Sparkling Burgundy Purple Pineapple Lily, Variegated Pineapple Flower

Eucomis 'Kilimanjaro'

aka Kilimanjaro Pineapple Lily

Eucomis vandermerwei 'Octopus'
Eucomis vandermerwei 'Octopus'

aka Eucomis 'Octopus', Octopus Dwarf Pineapple Lily

Eucomis 'Tugela Ruby'
Eucomis 'Tugela Ruby'

aka Eucomis comosa 'Tugela Ruby', Tugela Ruby Pineapple Lily

Eucomis autumnalis ssp. amaryllidifolia

aka Eucomis autumnalis ssp. amaryllifolius, Pineapple Lily

Eucomis 'Freckles' PP# 22,769
Eucomis 'Freckles' PP# 22,769

aka Freckles Pineapple lily

Eucomis autumnalis
Eucomis autumnalis

aka Pineapple Lily

Eucomis zambesiaca
Eucomis zambesiaca

aka Pineapple Flower, Pineapple Lily

Eucomis comosa hybrid

aka Purple Pineapple Lily

Eucomis Twinkle Stars PP20350

aka Eucomis 'Twinkle Stars', Twinkle Stars Pineapple Lily

Eucomis 'Zulu Flame'
Eucomis 'Zulu Flame'

aka Zulu Flame® Pineapple Lily

Eucomis 'Dark Star'
Eucomis 'Dark Star'

aka Dark Star Pineapple Lily

Eucomis comosa Tugela Jewel PP23699

aka Eucomis 'Tugela Jewel', Tugela Jewel Pineapple Lily

Eucomis 'Sparkling Rosy'

aka Sparkling Rosy Pineapple Lily

Eucomis 'Glow Sticks'
Eucomis 'Glow Sticks'

aka Glow Sticks Pineapple Lily

Eucomis 'Meguru'

aka Meguru Pineapple Lily

Eucomis 'Tugela Gem'

aka Tugela Gem Pineapple Lily

Eucomis autumnalis [dark-leaved form]

aka Eucomis autumalis [dark leaved form], Pineapple Lily

Eucomis Aloha Lily® 'Leia'
Eucomis Aloha Lily® 'Leia'

aka Eucomis 'Aloha Leia Hybrid', Eucomis vandermerwei 'Aloha Leia', 'Aloha Leia Hybrid Pineapple Lily, Aloha Leia Dwarf Pineapple Lily

Eucomis Aloha Lily® Nani
Eucomis Aloha Lily® Nani

aka Eucomis 'Aloha Nani Hybrid', Eucomis vandermerwei 'Aloha Nani', Aloha Nani Pineapple Lily

Eucomis comosa 'Reuben'
Eucomis comosa 'Reuben'

aka Eucomis 'Reuben', Eucomis 'Rueben', Eucomis comosa 'Reuben', Eucomis comosa 'Rueben', Reuben Pineapple Lily, Rueben Pineapple Lily

Eucomis 'Katie'

aka Eucomis comosa 'Katie', Katie Pineapple Lily

Eucomis 'Rhode Island Red'

aka Rhode Island Red Pineapple Lily

Eucomis x zambesiaca 'Tiny Piny Coral'

aka Tiny Piny Coral Pineapple Lily

Eucomis 'Safari Adventure'

aka Pineapple Lily