Plant Index: Plants in genus Podophyllum

Podophyllum delavayi hybrids

aka Chinese Mayapple

Podophyllum pleianthum [short]

aka Dysosma pleiantha [short], Chinese Mayapple

Podophyllum pleianthum

aka Dysosma pleiantha, Chinese May Apple, Chinese Mayapple

Podophyllum versipelle

aka Dysosma versipellis, Chinese Mayapple

Podophyllum peltatum

aka American Mandrake, American Mayapple, Devil's Apple, Hog Apple, Indian Apple, Mandrake Root, May Apple

Sinopodophyllum hexandrum

aka Podophyllum emodi, Podophyllum hexandrum, Chinese May Apple, Himalayan Mayapple

Podophyllum delavayi

aka Dysosma delavayi, Chinese Mayapple

Podophyllum peltatum 'Missouri May'

aka Missouri May Pink Perennial Mayapple

Podophyllum aurantiocaule

aka Dysosma aurantiocaulis, Asian Mayapple

Podophyllum pleianthum x delavayi

aka Dysosma pleiantha x delavayi, Podophyllum pleianthum x veitchii, Chinese Mayapple

Podophyllum difforme 'Goyoren'

aka Dysosma difformis 'Goyoren', Podophyllum 'Goyoren', Chinese Mayapple, Goyoren Mayapple

Podophyllum versipelle subsp. boreale [ex CPC# (syn. mairiei)]

aka Dysosma versipellis ssp. borealis [ex CPC# (syn. mairei)]

Sinopodophyllum hexandrum [MD97150 ex Yunnan]

aka Podophyllum hexandrum [MD97150 ex Yunnan]

Podophyllum 'Galaxy'

aka Dysosma 'Galaxy', May Apple, Mayapple

Podophyllum 'Kaleidoscope' PP14460

aka Kaleidoscope May Apple

Podophyllum difforme

aka Deformed Leaf Mayapple

Podophyllum x plereale 'Snowfall in Love'

aka Snowfall in Love Mayapple

Podophyllum 'Spotty Dotty' PP17361

aka Dysosma 'Spotty Dotty', Asian Mayapple, Spotty Dotty Chinese Mayapple