Plant Index: Plants in genus Mirabilis

Mirabilis albida

aka Mountain Four O'clock, Pale Umbrella Wort, White Four O'clock

Mirabilis multiflora

aka Mirabilis glandulosa, Colorado Four O'clock, Showy 4 O’clock

Mirabilis oxybaphoides

aka Allioniella oxybaphoides, Quamoclidon oxybaphoides

Mirabilis longiflora

aka Mirabilis longiflora 'Fairy Trumpets', Mirabilis longiflora 'Four O'Clock 'Fairy Trumpets', Angels Trumpets, Fairy Trumpets, Fairy Trumpets Four O'Clock, Wild Four O'Clock

Mirabilis jalapa [yellow form]

aka Mirabilis jalapa 'Yellow', Beauty of the Night, Marvel of Peru, Yellow Four O'Clock

Mirabilis jalapa [white form]

aka Mirabilis jalapa 'White', Beauty of the Night, Marvel of Peru, White Four O'Clock

Mirabilis jalapa [dark pink form]

aka Dark Pink Four O'Clock, Dark Pink Marvel of Peru

Mirabilis jalapa [orange form]

aka Beauty of the Night, Marvel of Peru, Orange Four O'Clock

Mirabilis jalapa [yellow with reddish stripes form]

aka Beauty of the Night, Marvel of Peru, Yellow with reddish stripes Four O'Clock

Mirabilis jalapa [Marbles mix]

aka Mirabilis jalapa Four O'clock 'Marbles Mix', Marbles Mix Four O'Clock, Marvel of Peru

Mirabilis jalapa 'Alba'

aka Mirabilis jalapa [white], Alba Marvel of Peru, White Four O'Clock

Mirabilis jalapa 'Marrakesh'

aka Marrakesh Four O'Clock

Mirabilis jalapa 'Salmon Sunset'

aka Salmon Sunset Four O'Clock

Mirabilis jalapa 'Limelight'

aka Limelight Four O'Clock

Mirabilis jalapa 'Lemon Swirl'

aka Lemon Swirl Four O'Clock

Mirabilis jalapa 'Orange Crush'

aka Orange Crush Four O'Clocks

Mirabilis jalapa

aka Marabilis jalapa, Four O'Clocks, Marvel of Peru

Mirabilis jalapa 'Marbles White and Red'

aka Mirabilis jalapa 'Marbles White & Red', Marbles White & Red Four O'Clocks

Mirabilis jalapa 'Marbles Yellow and Red'

aka Mirabilis jalapa 'Marbles Yellow & Red'

Mirabilis jalapa 'Marbles Yellow and White'

aka Mirabilis jalapa 'Marbles Yellow & White', Marbles Yellow & White Four O'Clocks

Mirabilis jalapa [pink]

aka Mirabilis jalapa 'Pink', Pink Four O'Clocks

Mirabilis jalapa [purple]

aka Mirabilis jalapa 'Purple', Purple Four O'Clock

Mirabilis jalapa [red]

aka Mirabilis jalapa 'Red', Red Beauty of the Night, Red Four O'Clock, Red Marvel of Peru

Mirabilis nyctaginea

aka Heartleaf Four O'Clock, Wild Four O'Clock