Goodyera more Goodyera details

Goodyera pubescens
Goodyera pubescens

aka Epipactis pubescens, Neottia pubescens, Orchiodes pubescens, Peramium pubescens, Adder's Violet, Downy Rattlesnake-Plantain, Eastern Rattlesnake Orchid, Hairy Goodyera, Species Orchid

Goodyera oblongifolia
Goodyera oblongifolia

aka Goodyera decipiens, Goodyera menziesii, Orchiodes decipiens, Peramium decipiens, Peramium menziesii, Giant Rattlesnake Plantain, Oblong Leaf Goodyera

Ludisia discolor
Ludisia discolor

aka Gonogona discolor, Goodyera discolor, Haemaria discolor, Orchiodes discolor, Jewel Orchid, Species Orchid