Plant Index: Plants in genus Epipactis

Goodyera pubescens

aka Epipactis pubescens, Neottia pubescens, Orchiodes pubescens, Peramium pubescens, Adder's Violet, Downy Rattlesnake-Plantain, Eastern Rattlesnake Orchid, Hairy Goodyera, Species Orchid

Epipactis gigantea

aka Amesia gigantea, Arthrochilium giganteum, Epipactis americana, Epipactis pringlei, Helleborine giganteum, Giant Helleborine, Giant Stream Orchid, Species Orchid, Stream Orchid

Epipactis gigantea 'Serpentine Night'

aka Giant Helleborine, Serpentine Night Stream Orchid

Epipactis palustris

aka Amesia palustris, Calliphyllon palustre, Limodorum palustre, Broad-leaved Helleborine, Marsh Helleborine, Species Orchid, Swamp Epipactis

Epipactis thunbergii

aka Japanese Stream Orchid