Argemone more Argemone details

Argemone albiflora

aka White Prickly Poppy

Argemone hunnemannii

aka Argemone platyceras hunnemannii, Holy Cardoon, Prickly Poppy

Argemone mexicana

aka Golden Prickly Poppy

Argemone munita

aka Prickly Poppy, Mexican Poppy, Thistle Poppy, Chicalote, Flatbud Prickly Poppy

Argemone platyceras 'Busy Bee'

aka Busy Bee Prickly Poppy