Plant Index: Plants in genus Sansevieria

Sansevieria trifasciata 'Black Coral'

aka Sansevieria 'Black Coral'

Sansevieria 'Fernwood Mikado'

aka Sansevieria bacularis 'Mikado'

Sansevieria trifasciata 'Tornado'

aka Dracaena trifasciata 'Tornado', Sansevieria 'Futura Superba'

Sansevieria trifasciata 'Jade Pagoda'

aka Dracaena trifasciata 'Jade Pagoda', Sansevieria trifasciata 'Jade Pagoda Hahnii'

Sansevieria trifasciata 'Silver Princess'

aka Dracaena trifasciata 'Silver Princess', Sansevieria hybrida 'Silver Princess'

Sansevieria cylindrica

aka Acyntha cylindrica, Cordyline cylindrica, Sansevieria angolensis, Sansevieria cylindrica 'African Spear', Sansevieria cylindrica 'Skyline', Sansevieria livingstoniae, African Spear, African Spear Cylindrica Snake Plant, Cylinder Snake Plant, Skyline Spear, Skyline Spear Sansevieria, Spear Orchid, Spear Sansevieria

Sansevieria ehrenbergii

aka Dracaena hanningtonii, Blue Sansevieria, East African Wild Sisal

Sansevieria fischeri

aka Boophone fischeri, Dracaena singularis, Sansevieria singularis, Snake Plant

Sansevieria masoniana

aka Sansevieria 'Mason's Congo', Mason's Congo Mother-In-Law's Tongue

Sansevieria trifasciata 'Bantel's Sensation'

aka Sansevieria 'Bantel's Sensation', White Striped Sansevieria

Sansevieria trifasciata 'Black Star'

aka Sansevieria 'Black Star', Black Star Mother-in-Law's Tongue, Black Star Snake Plant

Sansevieria trifasciata 'Hahnii Silver Frost'

aka Sansevieria 'Hahnii Silver Frost', Mother in Law's Tongue, Snake Plant

Sansevieria trifasciata 'Hahnii'

aka Sansevieria 'Hahnii', Dwarf Mother in Law's Tongue, Snake Plant

Sansevieria trifasciata 'Jade'

aka Sansevieria 'Jade'

Sansevieria trifasciata 'Laurentii'

aka Sansevieria 'Laurentii'

Sansevieria trifasciata 'Moonshine'

aka Dracaena trifasciata 'Moonshine', Sansevieria 'Moonshine', Sansevieria Futura Silver Offset', Sansevieria trifasciata 'Futura Silver Offset', Sansevieria trifasciata 'Moonlight', Moonlight Sansevieria, Moonshine Snake Plant, Mother-in-Law Tongue

Sansevieria trifasciata 'Slimmerette'

aka Sansevieria 'Slimmerette'

Sansevieria zeylanica

aka Sansevieria 'Zeylanica', Zeylanica Mother-in-Law’s Tongue, Zeylanica Snake Plant

Sansevieria pearsonii

aka Sansevieria desertii

Sansevieria trifasciata

aka Sansevieria zeylanica (hort.), Bird Nest Hybrids, Mother-in-Law's Tongue

Sansevieria trifasciata 'Golden Hahnii'

aka Sansevieria 'Gold Star', Bird’s Nest Sansevieria, Gold Star Mother-in-Law's Tongue, Gold Star Snake Plant, Golden Hahnii Sansevieria

Sansevieria parva

aka Sansevieria parva 'Uganda', Kenya Hyacinth, Sansevieria

Sansevieria ballyi

aka Dwarf Sansevieria

Sansevieria dooneri

aka Dwarf Sansevieria, Fountain Plant

Sansevieria trifasciata 'Twisted Sister'

aka Sansevieria 'Gold Twist', Sansevieria trifasciata futura 'Twisted Sister', Gold Twist Sansevieria, Mother in Law's Tongue, Twisted Sister Snake Plant

Sansevieria trifasciata 'Futura'

aka Sansevieria trifasciata cv 'Futura', Sansevieria trifasciata Prain 1903 cv. 'Futura', Futura Snake Plant, Mother in Law's Tongue

Sansevieria roxburghiana

aka Sansevieria roxburgiana, Indian Bowstring Hemp, Mother in Law's Tongue

Sansevieria 'Japonesa'

aka Sansevieria x 'Japonesa', Japonesa Sansevieria, Mother in Law's Tongue

Sansevieria trifasciata 'Gold Flame'

aka Sansevieria trifasciata 'Futura Gold Flame', Sansevieria x trifasciata 'Golden Flame', Golden Flame Sansevieria, Mother in Law's Tongue

Sansevieria concinna

aka Snake Plant, Spoon Sansevieria

Sansevieria hallii

aka Baseball Bat Sansevieria

Sansevieria masoniana [variegated]

aka Sansevieria masoniana variegata, Beaver Tail Sansevieria

Sansevieria trifasciata 'Hahnii Silver Marginated'

aka Sansevieria trifasciata hahnii 'Cream', Bird's Nest Sansevieria