Plant Index: Plants in genus Ornithostaphylos

Ornithostaphylos oppositifolia

aka Baja Bird Bush, Palo Blanco