Plant Index: Plants in genus Olneya

Olneya tesota

aka Ironwood