Plant Index: Plants in genus Melinis

Melinis nerviglumis 'Savannah'

aka Melinus nerviglumis 'Savannah', Savannah Ruby Grass

Melinis nerviglumis

aka Melinus nerviglumis, Melinus nerviglumis 'Pink Crystals', Rhynchelytrum nerviglume, Rychelytrum neriglume, Pink Crystals Ruby Grass, Pink Crystals® Ruby Grass, Ruby Grass