Gordonia more Gordonia details

Gordonia lasianthus

aka Gordonia pyramidalis, Hypericum lasianthus, Loblolly Bay

Gordonia lasianthus 'Variegata'

aka Gordonia pyramidalis, Hypericum lasianthus, Loblolly Bay