Euthamia more Euthamia details

Euthamia occidentalis
Euthamia occidentalis

aka Western Goldenrod, Western Goldentop

Euthamia leptocephala

aka Bushy Goldentop, Mississippi Valley Goldentop, Slender Headed Euthamia