Plant Index: Plants in genus Episcia

Alsobia dianthiflora

aka Episcia dianthiflora, Lace Flower, Lace Flower Vine

Episcia 'Green Lady'

aka Flame Violet Green Lady, Green Lady Episcia

Episcia 'Pink Renac'

aka Flaming Violet, Trailing Violet

Episcia 'Pink Smoke'

aka Flame Violet

Episcia fimbriata 'Blue Heaven'

aka Episcia Flame Violet

Episcia 'Chocolate Soldier'

aka Episcia x 'Chocolate Soldier', Chocolate Soldier Flame Violet

Episcia 'Lil Lemon'

aka Episcia x 'Lil Lemon', Lil Lemon Flame Violet

Episcia 'Fire 'n' Ice'

aka Episcia x 'Fire N' Ice', Fire N' Ice Flame Violet

Episcia 'Pink Brocade'

aka Episcia x 'Pink Brocade', Pink Brocade Flame Violet

Episcia 'Bethlehem Pink'

aka Episcia x 'Bethlehem Pink', Bethlehem Pink Flame Violet

Episcia 'Jim's Canadian Sunset'

aka Episcia x 'Jim's Canadian Sunset', Jims Canadian Sunset Flame Violet