Eomecon more Eomecon details

Eomecon chionantha
Eomecon chionantha

aka Poppy of The Dawn, Snow Poppy