Astelia more Astelia details

Astelia banksii [compact form]
Astelia banksii [compact form]

aka Shore Astelia, Silver Sword

Astelia chathamica 'Silver Spear'
Astelia chathamica 'Silver Spear'

aka Astelia nervosa v. chathamica, Mountain Astelia, Silver Spear

Astelia nervosa 'Westland'
Astelia nervosa 'Westland'

aka Westland Mountain Astelia

Astelia alpina

aka Astelia alpinia, Pineapple Grass, Silver Sword

Astelia 'Silver Shadow' PP22195
Astelia 'Silver Shadow' PP22195

aka Astelia (chathamica x nervosa) 'Silver Shadow', Astelia chathamica 'Silver Shadow', Astelia x 'Silver Shaddow', Silver Shadow Chatham Island Astelia

Astelia nivicola 'Red Devil'
Astelia nivicola 'Red Devil'

aka Red Mountain Astelia