Astelia more Astelia details

Astelia 'Silver Shadow'

aka Astelia chathamica 'Silver Shadow', Astelia (chathamica x nervosa) 'Silver Shadow', Silver Shadow Chatham Island Astelia

Astelia alpina

aka Astelia alpinia, Silver Sword, Pineapple Grass

Astelia banksii [compact form]

aka Shore Astelia, Silver Sword

Astelia chathamica 'Silver Spear'

aka Astelia chathamica, Astelia nervosa v. chathamica, Silver Spear, Mountain Astelia

Astelia nervosa 'Westland'

aka Westland Mountain Astelia

Astelia nivicola 'Red Devil'

aka Red Mountain Astelia