Alyogyne more Alyogyne details

Alyogyne hakeifolia yellow-flowered
Alyogyne hakeifolia yellow-flowered

aka Alyogyne hakeifolia 'Yellow'

Alyogyne huegelii 'Swan River'
Alyogyne huegelii 'Swan River'

aka Swan River Blue Hibiscus

Alyogyne huegelii
Alyogyne huegelii

aka Blue Hibiscus, Lilac Hibiscus, Purple Hibiscus

Alyogyne hakeifolia

aka Hibiscus hakeifolia, Red-Centered Hibiscus

Alyogyne huegelii 'Monterey Bay'

aka Monterey Bay Blue Hibiscus