Agathis more Agathis details

Agathis ovata
Agathis ovata

aka Kauri Pine, Scrub Kauri