Agathis more Agathis details

Agathis ovata

aka Kauri Pine, Scrub Kauri